Skip to content

Green color

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΩΣ 31.5.2014

 

Συνάδελφοι,

 

Σας γνωρίζουμε ότι επικυρώθηκε η από 18/3/2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ, η οποία αφορούσε την παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΥΔ μέχρι 31/5/2014.

 

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 § 1 του Ν. 4194/2013. «Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές, αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα III, οι οποίες προορίζονται για: αα) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου, ββ) την απόδοση ως πόρου, στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), γγ) την απόδοση ως πόρου στον αντίστοιχο για κάθε Δικηγορικό Σύλλογο Τομέα Προνοίας - Υγείας του ΕΤΑΑ ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) και δδ) την απόδοση ως πόρου στον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/ 2001 (Α` 109), όπου ισχύει.»


Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 61 § 6 του Ν. 4194/2013 «Οι προϊστάμενοι των γραμματειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται, επί ποινή πειθαρχικού ελέγχου, να αποστέλλουν στο τέλος κάθε μήνα στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν, χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος γραμμάτιο προκαταβολής, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση, την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας».


Εν προκειμένω η κατάθεση δικογράφου, αποτελεί χωριστή διαδικαστική πράξη, η οποία μπορεί να γίνεται μόνο κάτω από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον ΚΠολΔ.

Κατά συνέπεια όταν δικηγόρος άλλος από τον υπογράφοντα, ενεργεί την

διαδικαστική πράξη της κατάθεσης δικογράφου, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Νόμο η έκδοση διπλοτύπου προκαταβολής εξόδων, που αφορά στην κατάθεση και μόνο του αντίστοιχου δικογράφου, ακόμη και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί διπλότυπο από τον υπογράφοντα το δικόγραφο δικηγόρο.

Συνεπώς στην περίπτωση κατάθεσης δικογράφου από Δικηγόρο - μέλος του Δ.Σ. Καστοριάς (πλην των περιπτώσεων όπου δεν απαιτείται κατά τον ΚΠολΔ παράσταση Δικηγόρου) ο τελευταίος οφείλει να προσκομίζει διπλότυπο είσπραξης προκαταβολής αμοιβής και εισφορών η δε Γραμματεία οφείλει να αναφέρει μηνιαίως στο Σύλλογό μας τις ελλιπείς παραστάσεις συναδέλφων με την ολοκλήρωση και της συζήτησης μιας υπόθεσης ή με την έκδοση Διαγ/ης Πληρωμής.

Οι εν λόγω διατάξεις είναι αναγκαστικού δικαίου, οι προβλεπόμενες ελάχιστες ως άνω εισφορές δύνανται να εισπραχθούν κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και ουδεμία πληρεξουσιότητα δύναται να απαλλάξει δικηγόρο που ενεργεί κατάθεση δικογράφου, από την προκαταβολή των εισφορών αυτών.

Με τιμή για το Δ.Σ. του Δ.Σ.Καστοριάς

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γ.Γραμματέας


Γεώργιος Μπαλιάκας                               Παναγιώτης Βακόπουλος

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : 89

ΨΗΦΙΣΑΝ : 75

ΛΕΥΚΑ : 9

ΑΚΥΡΑ : 1

ΕΓΚΥΡΑ : 65

Μπαλιάκας Γεώργιος : 65

ΠΡΟΕΔΡΟΣ εκλέγεται ο κ. Γεώργιος Μπαλιάκας

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : 89

 

ΨΗΦΙΣΑΝ : 75

ΛΕΥΚΑ : 1

ΑΚΥΡΑ : 2

ΕΓΚΥΡΑ : 72

Βακόπουλος Παναγιώτης: 44

Κανδύλη Αγνή: 49

Καραβιδάς Ιωάννης: 45

Κολιόπουλος Νικόλαος : 40

Φωτιάδου Μαρία: 46

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Κανδύλη Αγνή: 49

Φωτιάδου Μαρία: 46

Καραβιδάς Ιωάννης: 45

Βακόπουλος Παναγιώτης: 44


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 11 12 13 14 15 16 17 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Μελη Συλλογου

Πατήστε για να δείτε τη λίστα μελών του Συλλόγου