Γκολομπίας Χρήστος του Κωνσταντίνου (A.M. 139)

Τσόντου Βάρδα αρ. 66

Καστοριά