Παπαδάμου Δήμητρα του Ζαχαρία (Α.Μ. 148)

Κολοκοτρώνη αρ. 4Β

Καστοριά