ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10431 ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2105296103
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 2105296101
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΣΥΜΒ/ΛΙΟΥ 2105296107
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2105296195
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ 2105296281
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 2105296290
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΤΑΜΕΙΟΥ 2105296111
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2105296121
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΕΙΣΦ. ΑΜΙΣΘΩΝ 2105296131
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΜΗΤΡ. ΑΣΦΑΛ/ΝΩΝ 2105296161
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΕΙΣΦ. ΕΜΜΙΣΘΩΝ 2105296181
ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜ. ΠΕΡ. ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΩΝ & ΔΔΔ 2105296191
ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 2105296211
ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜ. ΜΗΤΡ. ΣΥΝΤ/ΧΩΝ 2105296241
ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜ. ΜΗΧ/ΣΗΣ 2105296251
ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 2105296271
ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2105296285
ΠΡΟΙΣΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2105296291
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜ. ΜΗΤΡ. ΑΣΦ/ΝΩΝ 2105296171
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 2105296110
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2105296120
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ 2105296130
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ 2105296180
ΤΜΗΜΑ ΠΟΡΩΝ 2105296150
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ/ΝΩΝ 2105296160
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΣΙΑΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ & ΔΔΔ 2105296190
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 2105296210
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞ/ΧΩΝ 2105296240
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2105296250
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞ. ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 2105296270
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 2105296280
FAX 2105296129