Δικαιολογητικά εγγραφής ασκουμένου
Για την εγγραφή ασκούμενου στα μητρώα ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.    Αίτηση εγγραφής
2.    Επικυρωμένο αντίγραφο  Πτυχίου του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισμένου ομοταγούς  Πανεπιστημίου (άρθρο 4 Κ.Δ.), ή Βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης στο τελευταίο μάθημα και Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα προσκομισθεί επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
3.    Βεβαίωση Δικηγόρου με ακριβή ημερομηνία έναρξης της  άσκησης.
4.    Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
5.    Υπεύθυνη Δήλωση
6.    Παράβολο

1.    Αίτηση για εγγραφή στο Τ.Α.Ν.
2.    Αίτηση για εγγραφή στον Κ.Ε.Α.Δ. (Κάθε αίτηση πρέπει να έχει 2,00 ευρώ ένσημο ΤΑΝ & ΚΕΑΔ. Ενιαίο)
3.    Δύο αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας (το ένα επικυρωμένο)
4.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν : (ακριβής διατύπωση)
§    Τη μη άσκηση έργων που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα  Δικηγόρων θεωρούνται ασυμβίβαστα με το λειτούργημα του δικηγόρου.
§    Αν από του διορισμού τους είναι ή όχι  συνταξιούχοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού της Ελλάδας ή του εξωτερικού και σε καταφατική περίπτωση από ποια αιτία.
§    Την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να υπαχθούν. Αφορά τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 και αν δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία  θα υπαχθούν  στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.
Σημειώνουμε ότι όσοι ασκούμενοι δικηγόροι εγγράφονται στα Μητρώα του Ταμείου με την ιδιότητα αυτή, υποχρεούνται σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρου κάτω πενταετίας (ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται).

Οδηγίες για την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του  Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε. των ασκουμένων δικηγόρων:
1.    Αίτηση  με την οποία να ζητάνε την εγγραφή τους
2.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι ΔΕΝ ασφαλίζονται σε άλλο φορέα υγείας και σε περίπτωση που διακόψουν την άσκηση θα μας το γνωρίσουν εγγράφως (ΤΥΔΕ) ή όταν ορκιστούν θα υποβάλλουν πιστοποιητικό του Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία ορκωμοσίας τους.
3.    Πιστοποιητικό εγγραφής στον Δικηγορικό Σύλλογο.
4.    Μία φωτογραφία
5.    Απόδειξη κατάθεσης 59,00 ευρώ στην ΕΤΕ (αριθμ.λογαρ. 040-545907-91)  για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής.
(Σημείωση: Η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική)

Δικαιολογητικά εγγραφής δικηγόρου
Για την εγγραφή Δικηγόρου στα Μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1.    Αίτηση εγγραφής
2.    Το φύλλο της Εφημερίδας της  Κυβέρνησης
3.    Αντίγραφο Πρακτικών  Ορκωμοσίας
4.    Υπεύθυνη Δήλωση, ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις περιπτώσεις  των άρθρων 26,62 και 64 του Κ.Δ.
5.    Παράβολο  δικαιωμάτων  εγγραφής  στον Δ.Σ.Κ. (250 Ευρώ).

1.    Αίτηση  για εγγραφή στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών.
2.    Αίτηση  για εγγραφή  στον Κ.Ε.Α.Δ. (Κλάδος  Επικουρικής  Ασφάλισης Δικηγόρων).  Κάθε αίτηση  πρέπει να έχει 2,00 ευρώ ένσημο ΤΑΝ & ΚΕΑΔ ενιαίο.
3.    Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου  από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος διορισμού (Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ), ορκωμοσίας & εγγραφής στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου.
4.    Δύο αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας (το ένα επικυρωμένο).
5.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν: (ακριβής διατύπωση).

Την  από του διορισμού τους πραγματική άσκηση της δικηγορίας και τη μη άσκηση έργων που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων θεωρούνται ασυμβίβαστα με το λειτούργημα του δικηγόρου.
Αν από του διορισμού τους είναι ή όχι συνταξιούχοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. η άλλου ασφαλιστικού οργανισμού της Ελλάδας ή του εξωτερικού και σε καταφατική περίπτωση από ποια αιτία.
Αν προ της ασφάλισής τους στο ΤΑΝ και συγκεκριμένα  πριν την 1/1/1993 είχαν ή όχι ασφαλιστεί για συνταξιοδότηση στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού. (Σε περίπτωση που πριν την 1/1/1993 υπήρχε ασφάλιση σε άλλο ασφ/κό φορέα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο ή βεβαίωση του προηγούμενου φορέα  από όπου  να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης σε αυτόν.
Την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να υπαχθούν. Αφορά  τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 και αν δεν επιλεγεί ασφαλιστική κατηγορία θα υπαχθούν στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.
Συμπληρωμένα τα μηχανογραφικά  έντυπα. (Διατίθενται από τον Σύλλογο).-
Διεύθυνση:
Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων
Τομέας Ασφάλισης Νομικών
Διεύθυνση Ασφάλισης
Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων
Σωκράτους 53
104-31 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο:   210-5296165

Οδηγίες – Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή  των ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στα μητρώα ασφαλισμένων του  Ε..Τ.Α.Α  –  ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ.
1.    Αίτηση με την οποία να ζητάνε την εγγραφή τους στον Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Υ.Δ.Ε.
2.    Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι ΔΕΝ ασφαλίζονται σε άλλο φορέα .
3.    Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Δικηγορικού Συλλόγου που είναι εγγεγραμμένοι (ημερομηνία εγγραφής, ημερομηνία ορκωμοσίας, αριθμό μητρώου κλπ).
4.    Μία φωτογραφία
5.    Απόδειξη κατάθεσης 59,00 ευρώ στην Ε.Τ.Ε. (αριθμ. λογ. 040-545907-91) για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής.
6.    Βεβαίωση εγγραφής στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών
(Σημείωση: Η εγγραφή των Δικηγόρων των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων είναι υποχρεωτική στον Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Υ.Δ.Ε.  Ν. 4507/1966 και η αίτηση εγγραφής πρέπει να υποβάλετε εντός τριμήνου από την ορκωμοσία).

Δικαιολογητικά Εγγραφής έμμεσου μέλους (παιδιού)
1.    Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλιση του παιδιού του
2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του άμεσου μέλους στην οποία να δηλώνει ότι το παιδί δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας.
3.    Ληξιαρχική πράξη γέννησης-βάπτισης  (σε περίπτωση παιδιού)
4.    Ληξιαρχική πράξη γάμου  σε περίπτωση εγγραφής  του πρώτου έμμεσου μέλους.
5.    Απόδειξη κατάθεσης 147,00 ευρώ για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς αναγνώρισης γάμου και 59,00 ευρώ για την εισφορά εγγραφής παιδιού.
(147,00 + 59,00 = 206,000 ευρώ) με κατάθεση στην Ε.Τ.Ε. (αριθμ.λογ. 040-545907-91).
Σημείωση: αν έχει προηγηθεί η εγγραφή άλλου τέκνου ή εγγραφή συζύγου καταβάλλονται μόνο 59,000 ευρώ.

Δικαιολογητικά Εγγραφής έμμεσου μέλους (συζύγου)
1.    Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλιση του/της συζύγου
2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει το άμεσο μέλος ότι ο/η σύζυγος δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας
3.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο/η σύζυγος να δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν ασφαλίζεται σε άλλο φορέα υγείας.
(σε περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης  απαιτείται  βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα)
4.    Ληξιαρχική πράξη γάμου
5.    Απόδειξη κατάθεσης 147,00 ευρώ για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς αναγνώρισης γάμου με κατάθεση στην ΕΤΕ (αριθμ.λογ. 040-545907-91), σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί αναγνώριση γάμου με εγγραφή άλλου μέλους.

Διεύθυνση:
Ε.Τ.Α.Α.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ 64
104-39    104-39        ΑΘΗΝΑ