ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για τον  Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς, η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από τον ίδιο τον Σύλλογο, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του Συλλόγου.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (με email: dskastor@otenet.gr) ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των δραστηριοτήτων του, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε απευθείας με τον Σύλλογό μας μέσω email: dskastor@otenet.gr, ή στο τηλέφωνο: 24670 -22674.

Ποιος είναι ο σκοπός επεξεργασίας και πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Η επεξεργασία των δεδομένων συνίσταται στην μεταφορά αυτών στο κεντρικό site της Ολομελείας από όπου αποκλειστικά και μόνο εκδίδονται τα γραμμάτια είσπραξης για την παράσταση κάθε Δικηγόρου σε οποιοδήποτε Δικαστήριο ή Αρχή, εντός της Ελλάδος, την μεταφορά των δεδομένων στον ασφαλιστικό φορέα των μελών ή στο ΛΕΔΕ  όταν αυτό λαμβάνει χώρα για την ικανοποίηση των συμφερόντων των μελών μας.

Η επεξεργασία αυτή έχει ως νόμιμη βάση την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων των μελών του Δ.Σ Καστοριάς. Ο Δ.Σ Καστοριάς, συμμορφώνεται δε πλήρως με όλες τις επιβαλλόμενες εκ του νόμου σχετικές υποχρεώσεις. Ο Δ.Σ Καστοριάς παρακολουθεί την εξέλιξη της νομοθετικής διαδικασίας και με την δημοσίευση της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα συμμορφωθεί πλήρως με τις επιβαλλόμενες υποχρεώσεις, ιδιαίτερα δε υπό το πρίσμα του άρθρου 10 του Κανονισμού που προβλέπει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφάλειας διενεργείται μόνο υπό τον έλεγχο επίσημης Αρχής ή εάν η επεξεργασία επιτρέπεται από το Δίκαιο της Ένωσης ή το Δίκαιο Κράτους Μέλους το οποίο προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Για την διαχείριση του αρχείου των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς και τις ανάγκες λειτουργίας του Συλλόγου αλλά και για ικανοποίηση των αναγκών του λειτουργήματος των μελών του, αυτός επεξεργάζεται τα ακόλουθα στοιχεία των μελών του, Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, Διεύθυνση κατοικίας, τηλεφωνικούς αριθμούς επικοινωνίας, e-mail επικοινωνίας. Τα δεδομένα προέρχονται από τα ίδια τα μέλη του ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ κατά την εγγραφή στον Σύλλογο ή την επανεγγραφή τους και η επεξεργασία των στοιχείων βασίζεται και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής των σχετικών υπηρεσιών.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Τα στοιχεία των μελών του Δ.Σ Καστοριάς τηρούνται στα φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία του Συλλόγου για όσο χρονικό διάστημα κάποιος συνεχίζει να είναι μέλος του Δ.Σ Καστοριάς. Σε περίπτωση που κάποιος πάψει να είναι μέλος για οποιοδήποτε λόγο (αποχώρηση, παραίτηση, συνταξιοδότηση, θάνατος) τότε τα στοιχεία του θα πάψουν να υπάρχουν στα αρχεία του Συλλόγου μόνο κατόπιν δικής του αιτήσεως, ή, σε περίπτωση θανάτου, των εξ αδιαθέτου συγγενών του.

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε, χωρίς χρέωση, τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στο Σύλλογο μας.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ο Σύλλογος λαμβάνει υπόψη του τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και διεθνείς οργανισμούς.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς δεν προβαίνει σε διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ.