“ΠΡΑΞΗ 57/2020 ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ  57/2020

                    Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Καστοριάς

Αφού έλαβε υπόψη:

  1. τη διάταξη το άρθρο 74§4 του Ν. 4690/2020
  2. το γεγονός του ότι κατά τη δικάσιμο της 19ης Ιουνίου 2020 όπως προκύπτει από το σχετικό πινάκιο ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ έχουν εγγραφεί  σ΄ αυτό προς συζήτηση  είκοσι (20) υποθέσεις

Κ α τ α ν έ μ ε ι

αυτές χρονικά εντός της αυτής ημέρας (19.6.2020) τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο υποθέσεις ως ακολουθεί:

Α)       Ώρα 09:00 της 19.06.2020 τις εξής υποθέσεις:
Α.1. Την με αριθμ. πινακίου 18, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 42/18.04.2019 αγωγής.

Α.2. Την με αριθμ. πινακίου 19, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 38/09.03.2020 κλήσης.

Β)       Ώρα 10:00 της 19.06.2020 τις εξής υποθέσεις:

Β.1. Την με αριθμ. πινακίου 2, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 49/25.04.2019 ανακοπής.

Β.2. Την με αριθμ. πινακίου 5, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 125/29.10.2019 αγωγής.

Β.3. Την με αριθμ. πινακίου 9, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 152/11.10.2018 ανακοπής.

Β.4. Την με αριθμ. πινακίου 10, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 116/17.10.2019 εκούσιας αυτοτελής πρόσθετης  παρέμβασης.

Β.5. Την με αριθμ. πινακίου 11, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 153/11.10.2018 ανακοπής.

Β.6. Την με αριθμ. πινακίου 12, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης    117/17.10.2019 εκούσιας αυτοτελής πρόσθετης  παρέμβασης.

Γ)       Ώρα 11:30 της 19.06.2020 τις εξής υποθέσεις:

Γ.1. Την με αριθμ. πινακίου 3, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 58/10.05.2019 αγωγής.

Γ.2. Την με αριθμ. πινακίου 6, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης  111/04.10.2019 αγωγής.

Γ.3. Την με αριθμ. πινακίου 7, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 140/16.12.2019 εκούσιας αυτοτελής πρόσθετης  παρέμβασης.

Γ.4. Την με αριθμ. πινακίου 8, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 181/14.12.2018 ανακοπής.

Γ.5. Την με αριθμ. πινακίου 13, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 131/21.11.2019 αγωγής.

Γ.6. Την με αριθμ. πινακίου 16, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 171/22.11.2018 αγωγής.

Δ) Ώρα 13:00 της 19.06.2020 τις εξής υποθέσεις:

Δ.1. Την με αριθμ. πινακίου 1, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 96/16.08.2019 ανακοπής.

Δ.2. Την με αριθμ. πινακίου 4, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 86/19.07.2019 αγωγής.

Δ.3. Την με αριθμ. πινακίου 14, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 132/21.11.2019 εκούσιας αυτοτελής πρόσθετης  παρέμβασης.

Δ.4. Την με αριθμ. πινακίου 15, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 7/25.01.2019 ανακοπής.

Δ.5. Την με αριθμ. πινακίου 17, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 142/20.12.2019 αγωγής.

Δ.6. Την με αριθμ. πινακίου 20, που αφορά στη με αριθμ. κατάθεσης 41/12.03.2020 αγωγής. 

 

Με σκοπό την καλύτερη διευθέτηση του πινακίου και την ομαλότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, παρακαλούνται οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων να ενημερώσουν τη Γραμματεία έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της δικασίμου και ώρα 12:00, για τυχόν ύπαρξη αιτημάτων συναινετικής αναβολής υποθέσεων, για την πρόθεση δήλωσης παραίτησης και για την πρόθεση ματαίωσης.

Προς αποφυγή συνωστισμού και εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID – 19, οι κύριοι πληρεξούσιοι, οι διάδικοι και οι μάρτυρες να προσέρχονται κατά την ΑΚΡΙΒΗ ΩΡΑ που έχει οριστεί και όχι νωρίτερα. 

Καστοριά,  3 Ιουνίου 2020 

Γεώργιος Δημητρόπουλος

Πρόεδρος Πρωτοδικών