«Υποχρέωση επαναπροσδιορισμού αιτήσεων ν. 3869/2010»

 

Υποχρέωση επαναπροσδιορισμού αιτήσεων ν. 3869/2010 προκειμένου να ισχύει η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του αιτούντος-οφειλέτη.

 

Με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14/6/2018), προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, ως εξής: Η απαγόρευση της λήψης καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του, δεν ισχύει αν ο οφειλέτης έχει ήδη καταθέσει δύο φορές την αίτηση του παρόντος άρθρου και έχει παραιτηθεί ισάριθμες φορές από αυτήν.                Ως παραίτηση λογίζεται και η άπρακτη παρέλευση χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη ματαίωση της συζήτησης στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, χωρίς να έχει ζητηθεί ο προσδιορισμός νέας συζήτησης.

Με την παρ. 5 του άρθρου 68 του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 14/6/2018), ορίζεται ότι το 7ο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010, όπως προστίθεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 58, εφαρμόζεται και στις αιτήσεις, που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων εφιστάται η προσοχή στους αιτούντες – οφειλέτες, των οποίων η συζήτηση της αίτησης του Ν. 3869/2010 εκκρεμεί, να επιμεληθούν τον προσδιορισμό νέας συζήτησης εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη ματαίωση της συζήτησης των αιτήσεών τους στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, προκειμένου να μην πάψει να ισχύει η απαγόρευση λήψης καταδιωκτικών μέτρων και πλειστηριασμών εναντίον τους, για τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην συγκεκριμένη αίτησή τους και να διατηρηθεί η μη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους.-

 

 

ΠΗΓΗ: Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους – Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.