ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9&10/7 ΣΤΟ ΓΚΠΔ-GDPR.

Από 25/5/2018 γνωρίζουμε ή τουλάχιστον έχουμε ακούσει πως ισχύει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR).

Σε πολύ γενικές γραμμές γνωρίζουμε επίσης πως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν σε στοιχεία, που θα μπορούσαν να προσδιορίζουν την ταυτότητά μας, όπως είναι το όνομα, ο αριθμός ταυτότητας, η σωματική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική, «διαδικτυακή» ή και δεδομένων θέσης ταυτότητα κ.α.

Μέχρι σήμερα τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονταν από την εθνική νομοθεσία με το Ν.2472/1997 κι ο φορέας – υποκείμενο των δεδομένων είχε το κύριο βάρος προστασίας και υπεράσπισης αυτών. Η ταχεία όμως, μέσω της τεχνολογίας, διεύρυνση της παγκόσμιας αγοράς και των επιχειρηματικών δυνατοτήτων κατέστησαν τις ροές και τις ανταλλαγές των προσωπικών δεδομένων ελέγξιμες κι αρχειακά οργανωμένες, ενώ, για τους φορείς, διαχειρίσιμες και αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης, χωρίς την ευθεία συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε αναγκαία στη σύλληψη και σύνταξη του νέου Κανονισμού (που αντικαθιστά πλέον την Οδηγία 95/46), με θεμελιώδη διαφορά, σε σχέση με το παρελθόν, την έμπρακτη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και φορέων του Δημοσίου με το ΓΚΠΔ (ΕΕ ) 2016/679 και την εκ μέρους των ανάληψη του βάρους απόδειξης – λογοδοσίας στην Εποπτική Αρχή περί μη διαρροής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ).

Η επεξεργασία των ΔΠΧ προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται με κανόνες και πολιτικές, ορίζονται δε διακριτοί ρόλοι στις επιχειρήσεις, όπως του Υπευθύνου Επεξεργασίας, του Εκτελούντος την Επεξεργασία και του Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Ο τελευταίος θεωρείται εκπρόσωπος της Αρχής Προστασίας ΔΠΧ και λειτουργεί ανεξάρτητα από τους σκοπούς της επιχείρησης ή του δημόσιου φορέα όπου είναι ορισμένος.

Τέλος βασική αλλαγή του νέου Κανονισμού είναι η επιβολή υψηλών προστίμων που συνδέεται αναλογικά με τον κύκλο εργασιών σε περίπτωση διαρροής ΔΠΧ.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καστοριάς, καλούμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις του Νέου Κανονισμού, έχει ήδη εκπαιδεύσει ικανό αριθμό μελών του, ώστε να αναληφθεί και να καλυφθεί με επάρκεια και συνέπεια η συμμόρφωση των επιχειρήσεων και των φορέων του Δημοσίου με το ΓΚΠΔ.

Η επιστημονική κατάρτιση και η αμεσότητα του διαύλου επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας ΔΠΧ, αποτελεί εχέγγυο διορισμού των εκπαιδευμένων μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς ως Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) στους ανωτέρω υπόχρεους φορείς κι επιχειρήσεις.- 

To Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς.