“Πράξη Προϊσταμένης Ειρηνοδικείου Καστοριάς για λειτουργία του από 18-5-2020 έως και 29-5-2020”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση     : Πλατεία Δαβάκη 1

Ταχ. Κωδ.     : 52100

Τηλ.              : 24670 22623, 22270

Φαξ              : 24670 22270

e-mail           : ypdi270@otenet.gr

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ   21/2020

Η Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου Καστοριάς, Ειρηνοδίκης Αλκμήνη Παπακωνσταντίνου, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 4 της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-05-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1588/15-05-2020) για την επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου Καστοριάς

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ

Ως προς τη λειτουργία της γραμματείας του Ειρηνοδικείου Καστοριάς και τις δικαστικές διαδικασίες που δεν συνιστούν δίκες (οι οποίες ακόμη τελούν σε αναστολή)  για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 18-5-2020 έως και Παρασκευή 29-5-2020, θα ισχύουν τα παρακάτω (όλα τα ζητήματα που ρυθμίζονται με την παρούσα υπερισχύουν κάθε προηγούμενης ρυθμιστικής πράξεως της υπογράφουσας) :

  1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

Όλα τα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα θα κατατίθενται στο γραφείο της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς μόνο τη Δευτέρα 18-05-2020, την Τρίτη 19-05-2020, τη Δευτέρα 25-05-2020 και την Τρίτη 26-05-2020 από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία και μετά από σχετικό ραντεβού.

Τα αντίγραφα των δικογράφων που θα κατατεθούν τις ως άνω ημερομηνίες θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς από την Τετάρτη 20-05-2020 και την Τετάρτη 27-05-2020, αντίστοιχα. 

  1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Οι δηλώσεις αποποιήσεων κληρονομίας θα γίνονται στο αρμόδιο γραφείο του του Ειρηνοδικείου Καστοριάς μόνο τη Δευτέρα 18-05-2020, την Τρίτη 19-05-2020, τη Δευτέρα 25-05-2020 και την Τρίτη 26-05-2020 από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία και μετά από σχετικό ραντεβού.

  1. ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΑ, ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Οι αιτήσεις για την έκδοση κληρονομητηρίων, για την εγγραφή και τροποποίηση σωματείων και λοιπών συνεταιρισμών θα κατατίθενται στο αρμόδιο γραφείο του Ειρηνοδικείου Καστοριάς μόνο την Τετάρτη 20-05-2020 και την Τετάρτη 27-05-2020 από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία και μετά από σχετικό ραντεβού.

Για την παραλαβή των κληρονομητηρίων και των διαταγών για εγγραφή – τροποποίηση σωματείων κ.λπ., οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα ειδοποιηθούν από την Γραμματεία όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

  1. ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Διενεργούνται μόνο οι επείγουσες, κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ένορκες βεβαιώσεις την Πέμπτη 21-05-2020 και την Πέμπτη        28-05-2020 στην εκάστοτε οριζόμενη ώρα.

  1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ

Οι δηλώσεις τρίτου θα γίνονται στο γραφείο της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς μόνο την Πέμπτη 21-05-2020 και την Πέμπτη         28-05-2020 από τις 09:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία και μετά από σχετικό ραντεβού. 

  1. ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις και ο συνοδευτικός φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4864/2020, για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης θα κατατίθενται στο γραφείο της Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς μόνο την Παρασκευή 22-05-2020 και την Παρασκευή 29-05-2020 από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 μ. κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία.

Για την παραλαβή της απόφασης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα ειδοποιηθούν από την Γραμματεία όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

  1. ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια θα γίνεται μόνο την Παρασκευή 22-05-2020 και την Παρασκευή 29-05-2020 από τις 12:00 μ. έως τις 14:00 μ.μ κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία.

  1. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ – ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΑΠΟΓΡΑΦΑ

Η χορήγηση των παραπάνω θα γίνεται από την Τετάρτη 20-05-2020 και κάθε ημέρα έως την Παρασκευή 29-05-2020 μόνο κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία (τηλεφωνική ή μέσω e-mail) κατά την οποία θα ορίζεται και η ακριβής ώρα έλευσης του πληρεξούσιου δικηγόρου. 

  1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Η κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού / βεβαίωσης κ.λπ. θα πραγματοποιείται κάθε ημέρα κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία (τηλεφωνική ή μέσω e-mail) κατά την οποία θα ορίζεται και η ακριβής ώρα έλευσης.

ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δίκες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-05-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1588/15-05-2020), πλην των αναφερόμενων στην ως άνω Κ.Υ.Α. εξαιρέσεων, δεν δημοσιεύονται διαθήκες και δεν εκδίδονται διαταγές πληρωμής και απόδοσης της χρήσης μισθίου. 

Σας ενημερώνουμε ότι:

Οι πολιτικές υποθέσεις που είχαν προσδιορισθεί για συζήτηση εντός του ως άνω διαστήματος της αναστολής και ματαιώνονται, λόγω αναστολής των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο, με τρόπο που θα διευκρινισθεί σε νεότερη ανακοίνωσή μας, μετά τη σχετική νομοθετική ρύθμιση, πλην των υποθέσεων της Νέας Τακτικής διαδικασίας οι οποίες θα προσδιορισθούν σε νέα δικάσιμο από την Προϊσταμένη του Ειρηνοδικείου.

Οι προθεσμίες για κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης (τριήμερο) της δικασίμου της 12ης Μαρτίου 2020, καθώς και οι προθεσμίες για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης – αντίκρουσης στη «νέα» τακτική αναστέλλονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. 

Σημειώνεται ότι α) είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας τόσο από τους δικαστές και υπαλλήλους του Ειρηνοδικείου Καστοριάς, όσο και για τους εισερχομένους εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου δικηγόρους και πολίτες,        β) είναι υποχρεωτική η απολύμανση των χεριών με απολυμαντικά που θα υπάρχουν διαθέσιμα στην είσοδο αλλά και σε άλλους χώρους του Ειρηνοδικείου, πριν από την είσοδο σε γραφεία ή δικαστικές αίθουσες, γ) είναι υποχρεωτική η τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των ευρισκομένων εντός του κτιρίου του Ειρηνοδικείου και δ) ότι καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων σε γραφεία ή δικαστικές αίθουσες με αριθμό τετραγωνικών ανά άτομο, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ..

Η παρούσα πράξη να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Καστοριάς και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς, καθώς και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Καστοριά, 18-05-2020

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΛΚΜΗΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ