“ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 18.05.2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31.05.2020”

ΠΡΑΞΗ: 52/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ

          Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

α) τη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1857/15.5.2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία αποφασίσθηκε για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι της λοίμωξης COVID-19 η συνέχιση της αναστολής λειτουργίας, με τις σε αυτή αναφερόμενες εξαιρέσεις, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020, έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020,

β) την με βάση την ανωτέρω ΚΥΑ επάνοδο σε πλήρη λειτουργία των γραμματειών των δικαστηρίων της χώρας ώστε, πέραν της διεκπεραίωσης των εξαιρούμενων από την αναστολή υποθέσεων, να υποστηριχθεί η ομαλή διεξαγωγή όλων των δικών ενώπιον, τουλάχιστον, των πολιτικών δικαστηρίων από 1ης Ιουνίου 2020 και

γ) την ανάγκη αποφυγής δημιουργίας συνθηκών συνωστισμού αλλά και φαινομένων αναμονής των εξυπηρετούμενων δικηγόρων και πολιτών

                                       ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ότι για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020, έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020, η Γραμματεία του Πρωτοδικείου Καστοριάς θα λειτουργεί και θα διεκπεραιώνει, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και μόνον κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας

α) για πολιτικές μεν υποθέσεις στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης 24670-22661 και πιστοποιητικά στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης 24670-23101

β) για ποινικές δε υποθέσεις στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης 24670-22694, τις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

  1. Αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινές διαταγές),που εξαιρούνται από την αναστολή και περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 4 § 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. και υπό τιςοριζόμενες στο ίδιο άρθρο ως και στο άρθρο 17 του ν. 4684/2020, για μέρος αυτών, διαδικασίες (προσωρινές διαταγές άνευ κλητεύσεως του αντιδίκου και συναινετικές εγγραφές, ανακλήσεις και εξαλείψεις προσημειώσεων με έγγραφη διαδικασία)

2.Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κάθε είδους, των οποίων η συζήτηση θα προσδιορίζεται σε δικασίμους του εφεξής της 1ης Ιουνίου 2020 χρονικού διαστήματος

  1. Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών και διεκπεραίωσης κάθε άλλου ζητήματος, εφόσον, κατά την κρίση του Διευθύνοντος το Δικαστήριο ή του νόμιμου αναπληρωτή του, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης
  2. Αιτήσεις χορήγησης αντιγράφων αποφάσεων πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, που δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, θα διεκπεραιώνονται από την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020, και εφεξής και
  3. Η άσκηση ενδίκων μέσων της ποινικής διαδικασίας      

 Σημειώνεται ότι επί του παρόντος δεν θα γίνεται δεκτή η κατάθεση δικογράφων επαναφοράς προς συζήτηση (κλήσεων) πολιτικών υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, ήτοι από 13.3.2020 έως και σήμερα, ενόψει του ότι αναμένεται η έκδοση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που θα ορίζει τον οίκοθεν, από το Δικαστήριο, επαναπροσδιορισμό αυτών.

Για το λόγο αυτό, ήτοι την ανάγκη επαναπροσδιορισμού κατά χρονική προτεραιότητα των προαναφερόμενων ματαιωθεισών πολιτικών υποθέσεων και, επιπλέον, λόγω της συνέχισης της αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων ως και των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, δεν θα γίνεται επίσης επί του παρόντος δεκτή η κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων (αγωγών, κυρίων και παρεμπιπτουσών, αιτήσεων, ανακοπών, τριτανακοπών, ανταγωγών, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων κ. α. ) όλων, πλην της, κατά τα προπαρατιθέμενα, ειδικής διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, των διαδικασιών, ενδίκων μέσων, αιτήσεων διαταγής πληρωμής και απόδοσης της χρήσης μισθίου, καθώς και προτάσεων, προσθηκών-αντικρούσεων και διαδικαστικών  εγγράφων  της τακτικής διαδικασίας.

Για όλες ανεξαιρέτως τις προαναφερόμενες διαδικαστικές ενέργειες που επί του παρόντος δεν θα εξυπηρετούνται από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου και ανεξαρτήτως της έκδοσης ή μη νομοθετικής ρύθμισης, θα εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών ανακοίνωσή μας, με την οποία θα ρυθμίζεται η ομαλή και άμεση διεκπεραίωση και αυτών.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η ασφαλής λειτουργία του Δικαστηρίου έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καθιστά υποχρεωτική για όλους τους εισερχόμενους στο Δικαστικό Μέγαρο Καστοριάς την τήρηση των υγειονομικών μέτρων που έχουν αρμοδίως προβλεφθεί για τους χώρους των δικαστηρίων, ήτοι:

  1. τη χρήση μάσκας και

2.απολυμαντικού ευθύς μετά την είσοδο στο Μέγαρο

3.την τήρηση αποστάσεως μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου και

4.τον καθορισμό ανωτάτου ορίου εισερχομένων ατόμων ώστε να τηρείται η αναλογία ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.

Η παρούσα Πράξη πάραυτα να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Καστοριάς, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Καστοριάς και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς.

 

Καστοριά,18 Μαΐου 2020 

Γεώργιος Δημητρόπουλος

Πρόεδρος Πρωτοδικών