“ΠΡΑΞΗ 54/2020 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:  54/2020

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Καστοριάς Δικαστής 

                    Αφού λάβαμε υπόψη:

  1. Τη διάταξη του άρθρου 18 του Ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄86/25.4.2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75)
  2. Τη διάταξη του  άρθρου 34 «Ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων» της Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα»   (ΦΕΚ Α΄ 90/1.5.2020)
  3. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πρωτοδικείου Καστοριάς όπως ισχύει,

                                     Ο ρ ί ζ ο υ μ ε

Για τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15 Ιουλίου 2020 και από την 1η έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις παρ. 1, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και  7α του άρθρου 14 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988, ΦΕΚ Α΄35) και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων για τα θέματα αυτά στον Κανονισμό Λειτουργίας του Πρωτοδικείου Καστοριάς, ημεροχρονολογία δικασίμων πολιτικών και ποινικών υποθέσεων και μέγιστο ανά δικάσιμο αριθμό προσδιοριζόμενων υποθέσεων, ως εξής:

Α΄ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  1. Πολυμελούς Πρωτοδικείου [όλων των διαδικασιών έως δώδεκα (12) υποθέσεις]

      α. 2.7.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα την αναγραφόμενη στην πράξη ορισμού συζήτησης εκάστης υπόθεσης,

      β. 3.9.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα την αναγραφόμενη στην πράξη ορισμού συζήτησης εκάστης υπόθεσης.

  1. Μονομελούς Πρωτοδικείου [όλων των διαδικασιών έως είκοσι πέντε (25) υποθέσεις πλην Εκουσίας Δικαιοδοσίας και Ασφαλιστικών Μέτρων]

     α. 3.7.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα την αναγραφόμενη στην πράξη ορισμού συζήτησης εκάστης υπόθεσης.

     β. 4.9.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα την αναγραφόμενη στην πράξη ορισμού συζήτησης εκάστης υπόθεσης.

 

Β΄ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  1. Μονομελούς Πλημμελειοδικείου

      α. 13.7.2020, ημέρα Δευτέρα [έως είκοσι (20) υποθέσεις]

      β. 7.9.2020, ημέρα Δευτέρα [έως είκοσι (20) υποθέσεις] 

 Η παρούσα Πράξη πάραυτα να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Καστοριάς, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Καστοριάς και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς. 

                                        Καστοριά, 27 Μαΐου 2020 

Γεώργιος Δημητρόπουλος

Πρόεδρος Πρωτοδικών