ΠΡΑΞΗ: 193/2020 ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ: 193/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

α) το δεύτερο άρθρο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 44822/14.7.2020 (ΦΕΚ Β΄ 2865/14.7.2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία των Δικαστηρίων της χώρας, β) το πρώτο άρθρο της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 50176/8.8.2020 (ΦΕΚ Β΄ 3330/8.8.2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού COVID-19, γ) τη με αριθμό πρωτ. ΔΙΔΑΦ/φ.69/124/οικ.15984/17.8.2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών

δ) τη με βάση των ανωτέρω λειτουργία των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων (ακροατηρίων) και των γραμματειών των δικαστηρίων της χώρας ώστε να υποστηριχθεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή όλων των εργασιών

ε) την ανάγκη αποφυγής δημιουργίας συνθηκών συνωστισμού αλλά και φαινομένων αναμονής των εξυπηρετούμενων δικηγόρων και πολιτών

                                   ΟΡΙΖΟΥΜΕ

ότι η Γραμματεία του Πρωτοδικείου Καστοριάς θα λειτουργεί κανονικά και θα διεκπεραιώνει, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κάθε σχετική εργασία. Για άμεση εξυπηρέτηση και προς αποφυγή συνωστισμού προτείνεται προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία

α) για πολιτικές μεν υποθέσεις στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης 24670-22661 και πιστοποιητικά στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης 24670-23101

β) για ποινικές δε υποθέσεις στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης

24670-22694,

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η ασφαλής λειτουργία του Δικαστηρίου έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 καθιστά:

  1. υποχρεωτική τη χρήση μάσκας ιατρικής ή μη ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους εντός των δικαστικών αιθουσών (ακροατηρίων) αλλά και ευρισκομένων σε οιοδήποτε χώρο του δικαστικού μεγάρου,
  2. τη χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος το οποίο διατίθεται έμπροσθεν των εισόδων των γραμματειών των τμημάτων (πολιτικού-ποινικού) του Πρωτοδικείου Καστοριάς αλλά και εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων (ακροατηρίου),

    3.την τήρηση αποστάσεως μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου και

    4.τον καθορισμό ανωτάτου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός των αιθουσών (ακροατηρίων) στα δέκα (10) άτομα και στα γραφεία της γραμματείας στα τέσσερα (4) άτομα.

Η παρούσα Πράξη πάραυτα να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Καστοριάς, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Καστοριάς και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς. 

Καστοριά, 8 Σεπτεμβρίου 2020

 

Γεώργιος Δημητρόπουλος

Πρόεδρος Πρωτοδικών