ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ    

Καστοριά, 23 Οκτωβρίου 2020 

Αριθ. Πρωτ: 1858/2020

Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Δυνάμει της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 67845/22.10.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/4682/22.10.2020) απόφασης των Υπουργών Υγείας – Δικαιοσύνης,  για το χρονικό διάστημα από 23.10.2020 έως και 6.11.2020 αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και της Εισαγγελίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 1 άρθρου μόνου της ως άνω υπουργικής απόφασης, αναστέλλονται: α. οι δίκες ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, β. οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των Δικαστηρίων και της Εισαγγελίας, καθώς και η παραγραφή συναφών αξιώσεων, γ. οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου, περίπτωση α, εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου.

Η λειτουργία της γραμματείας του Πρωτοδικείου Καστοριάς κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής περιορίζεται μόνο στη διεκπεραίωση υποθέσεων που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης και μη επιδεχόμενης αναβολής αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πιστοποιητικών, μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας :

1) στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης  2467022661 για πολιτικές υποθέσεις και

2) στον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης 2467022694 για ποινικές υποθέσεις.

Κατά το διάστημα της αναστολής θα κατατίθενται μόνο δικόγραφα ασφαλιστικών μέτρων που περιέχουν αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, η δε κατάθεση θα λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας των δικηγόρων με τη γραμματεία του Πρωτοδικείου, προς αποφυγή συνωστισμού.  

Σημειώνεται, τέλος, ότι για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Καστοριάς, των υπαλλήλων και των εισερχομένων σε αυτό δικηγόρων και πολιτών, ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται η τήρηση των κάτωθι μέτρων, ήτοι: 1. η χρήση μάσκας ιατρικής ή μη ή ασπίδας προστασίας προσώπου, 2. η χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, 3. η τήρηση αποστάσεως μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου.

Η παρούσα πράξη πάραυτα να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου Καστοριάς και να κοινοποιηθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Καστοριάς Δικαστής 

 

          Ευαγγελία Αλεξακίδου

           Πρόεδρος Πρωτοδικών