“ΠΡΑΞΗ 51/2020 για λειτουργία Ειρηνοδικείου Καστοριάς από 07-11-2020 έως και 30-11-2020”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ  51/2020

Η ασκούσα χρέη Προϊσταμένης του Ειρηνοδικείου Καστοριάς,  Ειρηνοδίκης Μαρία Σολιδάκη, αφού έλαβε υπόψη της τη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4899/06.11.2020) για τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020».

ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ

κατά το χρονικό διάστημα από 07-11-2020 έως και 30-11-2020:

 

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

 • Οι δίκες ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καστοριάς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.1, αριθμ.4 περ. 5α του σχετικού πίνακα της ως άνω Κ.Υ.Α. (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται κατωτέρω).
 • Η κατάθεση οποιουδήποτε δικογράφου (αγωγή, αίτηση, ένδικα μέσα κ.λπ.), πλην αυτών που κρίνονται από τον Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας ότι έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς και τα δικόγραφα που αφορούν υποθέσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της αναστολής που αναφέρονται κατωτέρω.
 • Η διενέργεια ενόρκων βεβαιώσεων, πλην αυτών που θα χρησιμοποιηθούν ενώπιον Δικαστηρίου στην τακτική διαδικασία και στις λοιπές διαδικασίες που θα συζητηθούν χωρίς μάρτυρα, κατά έγγραφη δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου ή του αιτούντος και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο: 2467022270.
 • Κατάθεση διαταγών πληρωμής και απόδοσης της χρήσης μισθίου.
 • Καταθέσεις δηλώσεων τρίτου.
 • Βεβαίωση γνησίου της υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια.
 • Διενέργεια αποποιήσεων.
 • Κατάθεση αίτησης χορήγησης οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, πλην αυτών που ήδη εκδίδονται ηλεκτρονικά. Μπορούν να χορηγηθούν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις μετά από αποστολή αιτήματος, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ypdi270@otenet.gr
 • Κήρυξη κυριών ιδιόγραφων διαθηκών.
 • Χορήγηση αντιγράφων αποφάσεων, προσωρινών διαταγών, διαθηκών κ.λπ., πλην των αντιγράφων των προσωρινών διαταγών ή των ανακλήσεων αυτών και των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων που τυχόν εκδοθούν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής. Επίσης, σε επείγουσες περιπτώσεις, που κρίνονται από την Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, μπορούν να αναζητηθούν αποφάσεις, διαθήκες κ.λπ. του τρέχοντος έτους και προηγούμενων ετών με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ypdi270@otenet.gr
 • Έκδοση απογράφων.
 • Αιτήσεις χορήγησης νομικής βοήθειας θα γίνονται δεκτές μόνο για επείγουσες περιπτώσεις κατά την κρίση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας.

 

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.1, αριθμ.4 περ. 5β του σχετικού πίνακα της ως άνω Κ.Υ.Α.

 • Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015.
 • Όλες οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξούσιων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου Καστοριάς με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως τις 13:30, ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι υποχρεούνται να αποστέλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ypdi270@otenet.gr, με όλα τα στοιχεία ταυτοποίησης της υπόθεσης. Οι ίδιοι θα πρέπει να παρίστανται στο ακροατήριο αυτοπροσώπως και να προσκομίζουν τις προτάσεις και τα σχετικά τους. Οι λοιπές υποθέσεις θα αποσύρονται από το πινάκιο.
 • Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ. Η συζήτηση των υποθέσεων χορήγησης άδειας εγγραφής ή ανάκλησης ή εξάλειψης ή μεταρρύθμισης συναινετικής προσημείωσης υποθήκης λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του Ν.4684/2020, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 2199/30.06.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2020 με την υπ’ αριθμ. 53409/29.10.2020 απόφαση του ιδίου ως άνω Υπουργού (ΦΕΚ Β΄ 4783/ 29.10.2020).
 • Η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια παράτασης αυτών.
 • Η δημοσίευση αποφάσεων.
 • Η δημοσίευση δημόσιων και ιδιόγραφων διαθηκών (εξαιρουμένων κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα των περιπτώσεων κήρυξης κυριών ιδιόγραφων διαθηκών, για τις οποίες απαιτείται παράσταση στο ακροατήριο και εξέταση μαρτύρων). Ειδικότερα δημοσίευση διαθηκών θα λάβει χώρα μόνο την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020. Ως προς τις ιδιόγραφες διαθήκες είναι απαραίτητη η προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση (ραντεβού) στο τηλέφωνο: 2467022270. Κατόπιν της ανωτέρω τηλεφωνικής συνεννόησης, θα αποστέλλεται στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου έγγραφη ή ηλεκτρονική ενημέρωση, που θα περιέχει την ακριβή ώρα, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου, το αντικείμενο της εργασίας (δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης) καθώς και το τηλέφωνο της Γραμματείας, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η επίδειξη αυτής (ενημέρωσης) στην περίπτωση ελέγχου αυτού κατά τη μετάβασή του στην υπηρεσία.

 

Η γραμματεία του Ειρηνοδικείου θα λειτουργεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και μόνο για τις παραπάνω επιτραπείσες περιπτώσεις. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2467022270.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.1, αριθμ.4 περ. 5α του σχετικού πίνακα της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α., αναστέλλονται προσωρινά :

α) Οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών του Ειρηνοδικείου, καθώς και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων,

β) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή της περιπτώσεως α΄:

– Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 215, 237, 238 ΚΠολΔ αναστέλλονται έως και τις 16-11-2020 (βλ. το τελευταία εδάφιο στο άρθρο 1 παρ.1, αριθμ.4 περ. 5β του σχετικού πίνακα της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. ως προς τα δικαστήρια της Π.Ε. Καστοριάς).

– Ως προς τις υποθέσεις που έχουν συζητηθεί έως και τις 22-10-2020 (που ήταν και η τελευταία δικάσιμος του Ειρηνοδικείου Καστοριάς), οι δικονομικές προθεσμίες κατάθεσης προσθήκης – αντίκρουσης τόσο στην τακτική όσο και στις ειδικές διαδικασίες, καθώς επίσης και κατάθεσης σημειώματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Τέλος, σημειώνεται  ότι:

1) Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους τόσο εντός της δικαστικής αίθουσας (ακροατήριο Ειρηνοδικείου) όσο και στους λοιπούς κλειστούς χώρους του Δικαστηρίου (γραφεία Γραμματείας στον 1ο όροφο, διάδρομοι κ.λ.π.). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαίτηση αυτή δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους της υπηρεσίας, του προσώπου που δεν φέρει μάσκα.

2) Διατίθεται προς χρήση αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα σε όλους τους χώρους της Υπηρεσίας.

3) Επιβάλλεται η τήρηση απόστασης μεταξύ των φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρο.

4) Καθορίζεται ως ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων: α) εντός μεν της αίθουσας του ακροατηρίου του Δικαστηρίου, στα δέκα πέντε (15) συνολικά, συνυπολογιζόμενων και των μελών της σύνθεσης του Δικαστηρίου, β) εντός δε εκάστου των λοιπών κλειστών χώρων της υπηρεσίας στα τέσσερα (4) συνολικά ανά γραφείο, συνυπολογιζόμενων και των παρευρισκόμενων δικαστικών υπαλλήλων. Οι τυχόν αναμένοντες εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας, διατηρώντας, παραλλήλως, μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου.

 

Η παρούσα πράξη θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Δικαστηρίου και θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς με επιμέλεια της Γραμματείας.

Καστοριά, 09.11.2020

Η Ειρηνοδίκης

Μαρία Σολιδάκη