“Η υπ’ αρ. 2044/5.12.2020 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καστοριάς”

Επισυνάπτεται η 2044/5.12.2020 Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο
Καστοριάς (από Δευτέρα 7.12.2020 ώρα 6.00 έως και 14.12.2020 ώρα 6.00
π.μ.) σύμφωνα με Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/5.12.2020 (ΦΕΚ B’ 5350/5.12.2020).-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΑ 78363-5.12.2020