ΠΡΑΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 18.1.21 ΕΩΣ 25.1.21

Επισυνάπτεται η υπ. αρ. 8/18-1-2021 Πράξη της κ. Ειρηνοδίκη Καστοριάς, για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Καστοριάς κατά το χρονικό διάστημα από 18-1-2021 έως 25-1-2021, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 89/16.1.2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».–

ΠΡΑΞΗ για λειτουργία Ειρηνοδικείου (2021) 3. από 18-01-21 έως 25-01-21

kya_16.1.21