“127/2021 ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καστοριάς”

Η με αριθμό πρωτ. 127/2021 ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Καστοριάς.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΑ 22-1-2021