«Συνέχιση αποχής των Δικηγόρων Καστοριάς από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών από 1-3-2022 έως και 30-6-2022»

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καστοριάς, κατά τη συνεδρίαση της 15ης Μαρτίου 2022 και σε συνέχεια αποχής των Δικηγόρων – Μελών του από διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών, ομόφωνα επικύρωσε προηγούμενες αποφάσεις της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικ. Συλλόγων Ελλάδας και εισήγησης – πλαισίου της Συντονιστικής Επιτροπής, και αποφάσισε αποχή των Δικηγόρων Καστοριάς από 1 Μαρτίου 2022 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2022, από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, όπως ορίζονται με το Ν.4738/2020 και ειδικότερα:

Α) Την αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από τον δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων).

Β) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ), κατά τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα του ευάλωτου οφειλέτη θα πρέπει να διαπιστώνεται από την Τράπεζα ή την Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων, εφόσον αυτές είναι ενημερωμένες με τα τρέχοντα στοιχεία του οφειλέτη σε διαφορετική περίπτωση οφείλουν να ενημερώσουν τον δανειολήπτη, να προσκομίσει (στην Τράπεζα ή Εταιρία Διαχείρισης) τα απαραίτητα στοιχεία (το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα και το τελευταίο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ), έτσι ώστε να προκύπτει η ιδιότητα του ευάλωτου.-

Για το Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Πάτσιος                                      Κων/νος Κακαγιάννης