ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ από 05.01.2024 έως και 19.01.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. του Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

«ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ 05.01.2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 19.01.2024 »

Με την από 05.01.2024 απόφαση του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ. Καστοριάς, υιοθετήθηκε η επισυναπτόμενη στην παρούσα από 04 Ιανουαρίου 2024 απόφαση της Ολομέλειας Δ.Σ. Ελλάδος για ΣΥΝΕΧΙΣΗ της ΑΠΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ του Δ.Σ. Καστοριάς από σήμερα Παρασκευή 05.01.2024 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.01.2024, οπότε και θα επανεξεταστεί η κατάσταση και θα ληφθούν σχετικές αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ. Καστοριάς, μετά και από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας Δ.Σ. Ελλάδος στις 19 Ιανουαρίου 2024.

Για το ανωτέρω διάστημα ισχύΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, δηλαδή:

1). ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ:

Α. Από όλες τις ποινικές δίκες, εκτός των δικών που προέρχονται από διακοπή και στις οποίες έχει ήδη ξεκινήσει η εξέταση του πρώτου μάρτυρα.

Β. Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, Τραπεζών και funds.

Γ. Από δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ.

  1. Παράταση της αποχής των μελών τους από δίκες του άρθρου 187 ΠΚ μέχρι 31.1.2024, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και την αναστολή της, όταν και εφόσον ψηφιστεί η κατατεθειμένη σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων.
  2. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΟΧΗΣ των μελών από δίκες Νομικής Βοήθειας, σε αναμονή της ψήφισης της εξαγγελθείσας διάταξης για την εκκαθάριση και πληρωμή όλων των οφειλόμενων αποζημιώσεων.

Ως προς το θέμα αυτό μειοψήφησε το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιος Κίτσος και πρότεινε τη συνέχιση της αποχής καθώς, όπως ανέφερε δεν επισπεύσθηκαν οι πληρωμές της νομικής βοήθειας ούτε με το νέο Νόμο και την πρόβλεψη για άμεση πληρωμή του ημίσεος ποσού, συνεπώς, θα πρέπει να διατηρηθεί η αποχή στις υποθέσεις νομικής βοήθειας.

  1. Αναστολή της απόφασης της Ολομέλειας για αποχή στα κακουργήματα μετά τη δεύτερη διακοπή για τρείς μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, εφόσον η διάταξη του άρθρου 349 ΚΠΔ ψηφιστεί ως έχει.

Ως πλαίσιο αποχής προτείνεται το ακόλουθο:

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

  • – Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών.
  • – Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ και επτά (7) έτη στον β’ βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β’ βαθμό.
  • – Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
  • – Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκα- μήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
  • – Σε αυτόφωρα και συνοδείες. Ως προς τις Αναβολές:
  • Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.-

Με τιμή,

Το Δ.Σ. του Δ.Σ. Καστοριάς