Δούκη Αρετή του Αποστόλου (Α.Μ. 155)

Γράμμου αρ. 16

Καστοριά