Βασιλειάδης Πασχάλης του Νικολάου (Α.Μ. 146)

Ιουστινιανού αρ. 7

Καστοριά

24670 24369

24670 24366

vassileiadisp@gmail.com