Γιαντσοπούλου Δέσποινα του Πολύδωρου (Α.Μ. 150)

Γραμμου αρ. 14

Καστοριά