Καραβιδάς Ιωάννης του Αθανασίου (Α.Μ. 83)

11ης Νοεμβρίου 9

Καστοριά

24670-22332, 6973-011279

24670-22332

jkaravidas@yahoo.com