Κολιόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 101)

Καστοριά