Πάρπου Μαριάνθη του Γεωργίου (Α.Μ. 151)

Νταλίπη 1

Καστοριά