Παραδιάς Τρύφωνας του Παναγιώτη (Α.Μ. 154)

Μ. Αλεξάνδρου αρ. 15

Καστοριά